• ورود کاربران
  هشدار
  لطفا صفحه کلید خود را در حالت انگلیسی قرار دهید.

  یادآوری کلمه عبور
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
بازدیدکننده گرامی
به پیشگامان خوش آمديد.
قرارداد خدمات اینترنت پرسرعت
فرم قرارداد
قرارداد ارائه خدمات اينترنت پر سرعت ADSL 
 
اين قرارداد بين شركت پيشگامان توسعه ارتباطات به شماره ثبت 6524، كد اقتصادي : 411315645816 دارنده پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت )FCP( به شماره 17-94 -100 از سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي، به نشاني تهران، يوسف آباد،خيابان جهان آرا،انتهاي كوچه 51،نبش كوچه53،پلاک26،كدپستي 1436744883 شماره تماس: 23545-021 نمابر: 22645421-021، رايانامه: info@pishgaman.net و مشخصات نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و كدملي صاحبان امضا از يك طرف و مشترک با مشخصات نام و نامخانوادگي ..................... و كد ملي. ................ از طرف ديگر و با شرايط ذيل منعقد ميگردد. 
 ماده 1: تعاريف  
1-1- كميسيون: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
1-2- سازمان: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
1-3- شركت: شركت پيشگامان توسعه ارتباطات )سهامي خاص(  
1-4- مشترک: هر شخص حقيقي و يا حقوقي است كه به عنوان كاربر نهايي به موجب اين قرارداد از خدمات موضوع قرارداد استفاده مينمايد. 
1-5- پهناي باند: نرخ انتقال داده بر اساس ظرفيت كانال انتقال تخصيص داده شده به مصرف كننده با واحد كيلو بيت بر ثانيه )Kbps( 
1-6- دوره اشتراک: مدت زمان سرويسي كه مشترک انتخاب نموده، بر اساس دورههاي يكماهه )30 روز كامل( محاسبه شده و از زمان اولين ارتباط آغاز ميگردد . 
1-7- ترافيك ماهيانه: ميزان اطلاعات قابل مبادله توسط مشترک در طول يك دوره با واحد GB 
1-8- شبكه شركت : شامل زير ساخت و تجهيزات خطوط پر سرعت است كه تحت مالكيت شركت بوده و با نظارت وي اداره و نگهداري ميشود. سيم كشي داخل ساختمان مشترک، خطوط تلفن، زير ساختهاي شبكه مخابراتي كشور و تجهيزاتي كه تحت مالكيت، اختيار يا نظارت شركت نيست، جزء شبكه شركت محسوب نميشوند . 
1-9- ترافيك اضافه: منظور از ترافيك اضافه، ترافيك اضافه خريداري شده به غير از ترافيك اصلي سرويس اينترنت مشترک ميباشد. 
1-10- رانژه: برقراري ارتباط تلفن مشترک با اسپليتر شركت را، رانژهكردن گويند. 
1-11- نشاني IP: نشاني پروتكل اينترنت، برچسب عددي است كه به تجهيزات شبكههاي رايانهاي اختصاص پيدا ميكند و به منظور اتصال بين گرههاي شبكه استفاده ميشود. 
1-12- نشانيهاي عمومي IP: نشانيهاي IP كه در شبكه جهاني اينترنت قابل مسيريابي هستند. 
1-13- نشانيهاي خصوصي IP: بازهاي از نشانيهاي IP است كه براي شبكههاي خصوصي )مانند شبكه داخلي سازمانها و شبكه ملي اطلاعات( در نظر گرفته شده است. 
1-14- دايري سرويس: تحويل و راه اندازي سرويس مشترک و برقراري ارتباط با شبكه شركت است. 
ماده 2: موضوع قرارداد  
عبارت است از اتصال به شبكه شركت و بهرهبرداري از خدمات اينترنت با استفاده از فناوري ADSL از طريق خط تلفن مطابق ضوابط مصوبه 177 كميسيون )و ساير مصوبات جديد بعدي( و بصورت غير اختصاصي و نامتقارن، با پهناي باند تضمين شده كه برابر0.125 )1 به 8( سرعت اسمي سرويس خريداري شده با تعرفههاي مصوب شركت كه در چارچوب مصوبه 237 كميسيون )و ساير مصوبات جديد بعدي( ميباشد. 
ماده 3: مدت زمان قرارداد 
اين قرار داد با اولين اتصال به شبكه شركت، برحسب ساعت و دقيقه شروع ميشود. 
تبصره : سرويس حداكثر ظرف مدت 72 ساعت پس از اعلام رانژه خط تلفن توسط شركت براي مشترک داير ميشود. در صورتيكه مشترک ظرف اين مدت محيط را براي نصب و مراجعه كارشناس نصب و دايري سرويس آماده ننمايد ،72 ساعت پس از اعلام رانژه خط تلفن، زمان شروع سرويس در نظر گرفتهميشود و در  صورت عدم درخواست كارشناس نصب توسط مشترک، مشترک بايد حداكثر ظرف مدت 72 ساعت پس از اعلام رانژه خط تلفن ودريافت نام كاربري و كلمه عبور ارتباط با شبكه شركت را برقرار نمايد، در غير اينصورت زمان شروع سرويس همان 72 ساعت پس از دريافت نام كاربري و كلمه عبور در نظر گرفته ميشود. 
ماده 4: مبلغ قرارداد  
مشترک بايد قبل از آغاز بهرهبرداري از خدمات مندرج در ماده دو در ابتداي هر ماه يا دوره، هزينه خدمات را مطابق تعرفههاي مصوب كميسيون و براساس سرويس درخواستي بپردازد. 
4-1- هزينه اشتراک: هزينه اشتراک و استفاده دورهاي از خدمات موضوع قرارداد بر اساس تعرفههاي مصوب شركت و در چارچوب 	 مصوبه شماره 237 	كميسيون )و ساير مصوبات جديد بعدي( است و از مجموع هزينه برقراري و نگهداري ماهيانه و تعرفه پلكاني حجم ترافيك بدست آمدهاست كه با توجه به شيوه فروش )پيش پرداخت( در زمان عقد قرارداد به صورت كامل از مشترک دريافت ميشود. 
 تبصره 1 : باتوجه به سياستهاي تشويقي شركت كه بايد به تاييد سازمان برسد، در برخي موارد تعرفه نهايي سرويس كمتر از سقف تعيين شده، مطابق مصوبات كميسيون در نظر گرفته مي شود كه به صورت شفاف در قراردادذكر ميشود. 
4-2- هزينه راه اندازي تجهيزات مشترک : در 	 صورتيكه مشترک نيازمند حضور نماينده شركت براي نصب سرويس در محل مورد نظر باشد، بايد هزينه راهاندازي تجهيزات انتهايي را علاوهبر هزينه اشتراک مطابق نرخ شركت درچارچوب مصوبات كميسيون به مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال در زمان عقد قرارداد پرداخت نمايد. 
4-3- هزينه دايري و تخليه: مطابق مصوووبه 237 كميسوويون ، هزينه رانژه مخابرات )دايري/ تخليه( برابر مبلغ 120000 ريال بوده و اين هزينه علاوه بر هزينه اشووتراک و راهاندازي اتصووال، فقط يك بار در هنگام عقد قرارداد از مشتركين دريافت مي شود. بديهي است در صورت عدم پرداخت هزينه مذكور از سوي مشترک اين هزينه در هنگام درخواست جمع آوري از سوي شركت مطالبه و مشترک ملزم به پرداخت آن قبل از جمع آوري ميباشد. 
تبصره 2: مطابق مصوبات جاري كشور، ماليات بر ارزش افزوده به كليه مبالغ هزينههاي مذكور اضافه ميشود و مشترک ملزم به پرداخت آن براي هر دوره اشتراک ميباشد. 
تبصره 3: در صورت نياز، مشترک ميتواند نسبت به خريد ترافيك اضافي بر اساس مصوبات كميسيون اقدام نمايد. 
تبصره 4: با پرداخت هزينه اشتراک، اين قرارداد خود به خود براي دورهاي كه حق اشتراک آن پرداخت شده، تمديد ميگردد. 
تب صره 5: شركت متعهد ا ست كه همواره در قراردادهاي خود مدت اعتبار پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت )FCP( را در نظر دا شته و به م شتركين اعلام نمايد. در غير اين صورت پيامدهاي بي اعتبار شدن آن قرارداد بر عهده شركت خواهد بود. 
تبصره 6: در صورت امكانِ ثبت نام آنلاين براي مشترک، مشتركين ميتوانند از اين طريق نسبت به ثبت نام و دريافت سرويس ADSL خود اقدام نمايند و سرويس پس از امضاي قرارداد، تحويل مشترک خواهد شد. 
تبصره 7: در صورتيكه مشترک، بعد از رانژه )تا قبل از اولين استفاده( از درخواست سرويس مورد نظر منصرف شود ،مشمول كسر هزينه طبق تعرفههاي مصوب كميسيون و ملزم به پرداخت خواهد بود. 
تبصره 8: درصورتي كه خريد در بازه زماني جشنواره هاي فروش صورت گرفته باشد و مشترک بخواهد قبل از پايان يافتن سررسيد دوره خود انصراف دهد، مابهالتفاوت هزينه واقعي سرويس، نصب و راه اندازي تجهيزات و ... با هزينه پرداخت شده در جشنواره، توسط شركت دريافت خواهدشد. 
تبصره 9: تسويه حساب با مشترک ضمن رعايت كليه شرايط ياد شده فوق حداقل پانزده روز پس از قطع سرويس وي انجام خواهد شد. 
ماده 5: تعهدات مشترک  
5-1- مشترک متعهد ميشود با آگاهي كامل از بهاي خدمات و نحوه پرداخت هزينهها نسبت به گزينش آنها اقدام كند و به مفاد مقرر در قرارداد پايبند باشد. 
5-2- مشترک ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با موضوع قرارداد و دستورالعملهايي است كه از سوي مراجع ذيربط صادر و ابلاغ شده و از طريق پايگاه اطلاعرساني شركت يا ساير مب ادي ذيربط ابلاغ شدهاست. 
5-3- مشترک متعهد ميشود از واگذاري امكانات و تجهيزات متعلق به شركت، به غير خودداري نمايد. در غير اين صورت دارنده پروانه مجاز به فسخ خدمات ميباشد. 
5-4- هرگونه واگذاري خطوط و لينكها و مدارات ارتباطي پهناي باند و سا ير امكانات و خدمات ارائه شده به آن ها به غير و خارج از روال انتقال امتياز 	 توسط شركت و همچنين توزيع تمام يا بخش ي از آنها به صورت عموم ي به س ايرين ) فعاليت مشابه	 شركتهاي اپراتوري( به هر شكل و تحت هر عنوان ممنوع بوده و مشتركين صرفا مجاز به استفاده از خطوط و خدمات مذكور توسط خود و يا كارمندان خود) در زمان اشتغال به كار يا ماموريت سازمان ي( ميباشند. 
تبصره 1 : ارائه سرويس به محصلين و يا دانشجويان دانشگاهها و ساير موسسات آموزشي در زمان حضور آنها در مكان محل تحصيل و منوط به رعايت تمامي موارد بلامانع ميباشد. 
تبصره 2 : در صورت توزيع درون سازماني خطوط و خدمات ارائه شده، ثبت مشخصات هويتي، CDR و LOG فعاليت كاربران و ذخيره آن براي مدت حداقل يك سال جهت ارائه به مراجع ذيصلاح ضروري است. 
5-5- مسئوليت عواقب هرگونه استفاده سوء و مغاير با قوانين و مقررات از خطوط و خدمات ارايه شده صرفا بر عهده مشتركين و صاحب امتياز آنها ميباشد. 
5-6- مشتركين مجاز به انتقال ترافيك خطوط تلفن از بسترهاي ديتا و اينترنت واگذار شده نميباشند. 
تبصره 3: اين محدوديت خطوط تلفن داخلي (PBX) سازمانها و شركتها و موسسات را در محدوده داخل كشور )محدوده ساختمان و شبكه محلي( در بر نميگيرد. 
5-7- در صورت نيازمندي برخي از مشتركين حقوقي جهت توزيع اينترنت در مكانهاي عمومي )از قبيل پارکها و مراكز تفريحي و فرودگاهها ترمينالهاي مسافربري و ... ( با استفاده از بستر WIFI و يا هر روش ديگر لازم استاين اقدام تحت مسئوليت و مديريت شركت به متوليان اماكن فوق صورت گيرد و در مراحل طراحي و اجرا نيز هماهنگي لازم بين شركت جهت تامين پيوست كنترلي، اعمال سياستهاي امنيتي و همچنين نحوه احراز هويت، ثبت و ذخيره مشخصات و LOG فعاليت كاربران به عمل آيد. در غيراينصورت اين عمل تخلف بوده و كليه مسئوليتها و تبعات آن به عهده مشترک خواهد بود. 
5-8- بديهي است شركت ميتواند در صورت مشاهده و اطلاع از موارد تخطي از مفاد بندهاي 5-5 تا 5-7 توسط مشترک نسبت به صدور اخطار با مهلت 10 روزه جهت رفع موارد تخلف اقدام نمايد و در صورت عدم رفع تخلفملزم به قطع خطوط و توقف ارائه سرويس تا زمان رفع موارد تخلف و همچنين معرفي مشترک خاطي به مراجع ذيصلاح ميباشد. 
5-9- مشترک متعهد مي شود در صورت تغيير مشخصات تماس )شماره تلفن و آدرس رايانامه(، اطلاعات جديد خود را به دارنده پروانه اطلاع دهد، در صورت عدم اطلاعرساني و بروز هرگونه مشكلي در برقراري تماس با مشترک، مسئوليت عدم اطلاع از مواردي كه متضمن اطلاعرساني ميباشد، بر عهده مشترک خواهدبود. 
5-10- مشترک موظف است پس از اولين ارتباط با شبكه شركت ، نسبت به تغيير رمز ورود سرويسADSL خود اقدام نمايد و حفاظت از سيستمها و اطلاعات سمت مشترک بر عهده ايشان است و مشترک بايد از نام كاربري و رمز عبور به نحو مناسب نگهداري نمايد. 
5-11- كليه سرويسها داراي نشانيهايIP بصورت متغير (Dynamic) ميباشند و در صورت نياز به سرويسهاي داراي نشانيهاي خصوصيIP درهر زمان با پرداخت هزينه مربوطه و وجود امكانات ،اين امر امكانپذير ميباشد. 
ماده 6 : تعهدات شركت 
6-1- شركت ارائه يك يا چند مورد خدمات يا تجهيزات را به خريد يك يا چند مورد ديگر مشروط نمينمايد. 
6-2- شركت متعهد ميشود كه به همان ترتيب اعلامي در تبليغات و بازاريابي خود قراردادها را تنظيم كند. 
6-3- شركت متعهد ميشو د كه همه قوانين و مقررات ناظر بر خدمات خود از جمله قوانين كيفري، مصوبات كميسيون و مقررات راجع به حقوق و مسئوليتهاي طرفين قراردادهاي خدمات را گردآوري و در دسترس مخاطبان ومشتركين قرار دهد. 
6-4- ش ركت متعهد ميش ود تمهيدات لازم را براي رعايت تعهدات SLA در هنگام عمليات ش بكه را پيشبيني كند و با اطلاع قبلي )حداقل 48 س اعت قبل( زمان Down Time را تعيين كند. عمليات Down Time در زمانهاي كمترافيك )ساعت 2 تا 6 صبح( انجام ميشود و تعداد آن در ماه حداكثر يك بار ميباشد. 
6-5- شركت متعهد به ارائه و اجراي توافقنامه سطح خدمات ) SLA( مطابق ضوابط مصوبه شماره 177 )و ساير مصوبات جديد بعدي( كميسيون بوده و تمام بندهاي توافقنامه سطح خدمات ) SLA( از زمان امضاي قرارداد و تحويل سرويس قابل اجرا ميباشد. 
پارامترهاي موافقتنامه سطح خدمات SLA)( پيشگامان، بر اساس مصوبه شماره 711 كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي سرويسهاي اينترنت پرسرعت+ ADSL2 در سراسر ايران مطابق زير است: 
مقدار تعهد پيشگامان 	شرح پارامتر 
 %3	مقدار حداكثر مجاز )PLR ( بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a 
150 ميلي ثانيه 	مقدار حداكثر ميزان تاخير مجاز )Latency ( بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b 
 0.125	مقدار پهناي باند تضمين شده )CIR ( برابر است با ميانگين پهناي باند ارسال و دريافت تقسيم بر ضريب تسهيم-پارامتر c 
72 ساعت 	ميانگين زمان بازيابي و تعمير و برقراري مجدد خدمت )MTTR( 
تبصره: هر نوع خسارت وارده به مشترک صرفاً و تنها از طريق ارايه سرويس و افزودن به مدت ارايه آن جبران خواهد شد. 
6-6- شركت متعهد مي شود تا پا يان دوره اشتراک خدم ات انتخابي، تغييري در شرا يط مقرر در قرارداد نخواهد داد مگر اينكه بر اساس اعلام سازمان مجبور به اعمال تغييرات باشد كه درا ين مورد نيز شرا يط جديد بايد به اطلاع مشترک برسد و تصميمگيري در خصوص ادامه يا فسخ قرارداد در اختيار مشترک باشد. 
6-7- شركت در قبال تصميمات مراجع ذيصلاح و تغييرات در قوانين و مقررات موثر بر اين قرارداد مسئوليتي ندارد مگر اينكه بعدها اعمال نفوذ نارواي آن در تصويب احكام مورد نظرش به اثبات برسد. 
6-8- چنانچه به تشخ يص شركت، اصلاحات يا ايجاد تغييرات در متن قرارداد ضرور ي باشد، پس از تائ يد سازمان، حداقل 14 روز قبل از لازمالاجرا شدن نسبت به تحويل نسخه كتبي و يا الكترونيكي به مشترک اقدام نموده ومشترک در طي مدت مذكور ميتواند اعتراضات خود را به صورت كتبي و يا الكترونيكي از طريق رايانامه: info@pishgaman.net، يا فكس به شماره 22645421-021 به شركت اعلام نمايد. 
تبصره : در خصوص قراردادهاي قبلي ،شركت موظف به كسب رضايت مشتركين جهت اعمال تغييرات ميباشد. 
6-9- شركت متعهد ميشود با معاذ يري چون امنيت، پيشگ يري از وقوع جرم يا برخورد با بزهكاران يا جلوگيري از وارد آمدن زيان به شبكه، سازهها و سا ير امكانات متعلق به خود، مشتركين را از دسترسي به خدمات محروم يا محدود نكند يا مرتكب جرم نشود يا اقدامات قانوني مشتركين را غير قانوني اعلام نكند، مگر در مواردي كه قانون تجويز كرده و هر اقدامي بايد پيرو دستور و با هماهنگي مقامات صاحب صلاحيت قانوني باشد. 
6-10- شركت متعهد ميشود چنانچه آسيب مادي يا معنوي قريبالوقوعي از طريق خدمات موضوع قرارداد مشتركين را تهديد كند و از اين رخداد آگاه باشد نسبت به اتخاذ تمهيدات بازدارنده و يا آگاهساز ي مشتركين و ارا ئه رهنمودهاي پيشگيرانه به آنها اقدام كند، در غير اين صورت علاوه بر ساير مسئوليت هاي قانوني، موظف به جبران زيانهاي وارده خواهد بود. 
6-11- شركت موظف به حفظ محرمانگي دادهها و اطلاعات مشتركين و ارتباطات و حريم خصوصي مشتركين است و متعهد ميشود به مشتركين جهت صيانت از دادهها و اطلاعات شخصيشان متناسب با خدمات ارتباطي و فنآوري اطلاعات و آسيبهاي احتمالي ناشي از تهديدها اطلاعرساني كافي را به عمل آورند و حق ندارد از خود سلب مسؤليت كند. 
6-12- شركت متعهد ميشود كه اعمال هر گونه نظارت بر كاركردهاي خدمات، موجب دسترسي غير مجاز به دادهها و ارتباطات شخصي مشتركين نيست و رعايت مقررات قانوني ناظر به اين حوزه الزامي است. 
6-13- شركت هيچگونه تعهدي نسبت به ارايه سرويس در صورت بروز مشكلات پيش آمده از طرف مخابرات استاني اعم از قطع خط "مشترک "، عمليات كابل برگردان، تبديل شدن خط تلفن به حالتPCM يا فيبر نوري و ... 
و همچنين بروز ا شكال و اختلال در شبكههاي مخابراتي و انتقال داده هاي شركت مخابرات ايران و ساير شركت هاي مخابراتي واب سته، شركت ارتباطات زير ساخت و ... و يا اختلال در اينترنت جهاني و بروز حوادث طبيعيغيرمترقبه مانند سيل، زلزله، طوفان و ... ندارد. 
6-14- مشخصات و نرخ خدمات بايد به نحو مناسب و با جزييات كامل، به طور رايگان به اطلاع مشتركين رساندهشود. 
6-15- شركت متعهد به ارائه خدمات دسترسي به اينترنت به مشترک مطابق موضوع قرارداد بوده و در صورت درخواست مشترک مبني بر نصب و راهاندازي خدمت، شركت موظف به نصب و راه اندازي تجهيزات انتهايي مشترکميباشد .هزينه راهاندازي تجهيزات انتهايي طبق مصوبه كميسيون از مشترک اخذ و صورتجلسه تحويل خدمات موضوع قرارداد با مشترک تنظيم ميشود. 
6-16- تكنسين شركت بايد با نرمافزارهاي اندازهگيري لحظهاي پهناي باند، مشترک را از صحت و كيفيت سرويس خريداري شده مطابق با معيار SLA سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطلع نمايد . 
6-17- شركت هيچگونه مسئوليتي در قبال سيم كشي داخل ساختمان، سانترال( دستگاه تلفن مركزي، رايانه و تجهيزات آن، كابلكشي و غيره سمت مشترک ندارد كه اين موضوع قبل از انعقاد قرارداد نيز اطلاعرساني شدهاست. 
6-18- شركت موظف است داده ها و اطلاعات مربوط به شاخص هاي كيفيت خدمات را تا شش ماه پس از پايان قرارداد مشتركان نگهداري كند تا امكان پاسخگويي به ادعاهاي مطرح شده از سوي آنها مبني بر نبود يا كاستيكيفيت خدمات را داشته باشد. 
6-19- 	 شركت متعهد ا ست بيوقفه، به صورت بي ست و چهار)24( ساعت در شبانه روز و هفت )7( روز در هفته، خدمات مو ضوع قرارداد را فراهم نمايد و امكانات پ شتيباني تلفني و پا سخگويي به م شتركين خود را به صورتشبانهروزي و در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم كند. 
تبصره : پشتيباني حضوري و رفع عيوب فني كه نياز به عمليات فيزيكي در مراكز مخابراتي يا محل مشترک دارند در ساعات اداري قابل بررسي و حل ميباشد. 
6-20- شركت ميتواند به صلاحديد خود، در راستاي حفظ امنيت شبكه، برخي دسترسيهاي مشترک به پورت يا پروتكلها را محدود يا مسدود كند. 
6-21- كليه مكاتبات شركت با مشترک شامل صورتحساب دوره و مانند آنها از طريق نشاني پست الكترونيك يا نشاني پستي وي كه در زمان درخواست سرويسDSL  اعلام شده، انجام خواهد شد. در صورتي كه هر يك از نشاني هاي ارايه شده صحيح نباشد كليه مسؤوليت هاي آن به عهده مشترک بوده و اطلاع به هر يك از نشاني هاي ياد شده به منزله اطلاع به مشترک خواهد بود. در صورت بروز هر نوع خسارت مسؤوليت جبران آن به عهدهمشترک است 
تبصره: در صورت تغيير اطلاعات رابط مشتركين حقوقي، وظيفه اطلاع رساني براي انجام اين تغييرات بر عهده مشترک است. 
6-22- چنانچه مشخصات هويتي اعلام شده توسط مشترک )تصوير كارت ملي/ شناسنامه(، مطابق با مشخصات هويتي درج شده ايشان در سازمان ثبت احوال نباشد ،تحويل سرويس به مشترک تا زمان اعلام اطلاعات صحيح متوقف خواهد بود . 
ماده 7 : شرايط پشتيباني و شكايت  
7-1- مشترک ميتواند در زمان بروز مشكل با شماره تلفن 23545-021 به صورت بيست و چهار)24( ساعت در شبانه روز و هفت)7( روز در هفته تماس گرفته و طرح مشكل نمايد . 
7-2- خريد مودم از شركت اجباري نميباشد و مشترک ميتواند از مودمهاي استاندارد استفاده كند ولي به مشتركين پيشنهاد ميشود از يكي از انواع مودمهاي مورد توصيه شركت استفادهنمايند. 
تبصره: خدمات پس از فروش مودمهايي هم كه از شركت خريداري شدهاست به عهده گارانتي كننده محصول ميباشد و مسئوليت آن از عهده شركت خارج است. 
7-3- كمك در عيبيابي مودم به صورت تلفني تنها شامل مودمهاي مورد توصيه شركت خواهدبود. 
7-4- كمك در عيبيابي مودم هاي وايرلس به صورت تلفني، تنها بر روي پورت LAN مودم امكان پذير است. 
7-5- 	 شركت برقرار بودن شبكه خود در محدوده كشور را به ميزان متوسط ماهيانه 98% مطابق ضوابط مصوبه شماره 2 جلسه شماره 177 كميسيون تنظيم مقررات مورخ 12/08/92 )قابل دسترسي در وب سايت	 پيشگامان يا وبسايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي( تضمين ميكند. 
تبصره: چنانچه "مشترک" از تجهيزاتي استفاده كند كه مورد تاييد شركت نباشد، ميزان برقراري شبكه، مورد تعهد شركت نخواهد بود . 
7-6-مشترک ميتواند در صورت داشتن شكايت، به وبسايت شركت به آدرس www.pishgaman.net مراجعه و شكايت خود را در سامانه شكايات ثبت نمايد و يا با تلفن23545 -021 تماس بگيرد. در صورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين قرارداد و عدم رفع مشكل از طريق مذاكره و گفتگوي دوجانبه ،مشترک ميتواند موضوع را به سازمان از طريق مراجعه به سايت www.195.ir يا تماس با تلفن گوياي 195 يا شماره پيامك 600195 و يا رايانامه: 195@ICT.GOV.IR منعكس و اقدام به ثبت شكايت نمايد. 
لازم به ذكر است پس از ثبت درخواست از طريق سايت شركت و سازمان، سيستم يك شماره پيگيري در اختيار مشترک قرار ميدهد كه مشترک ميتواند از طريق لينكهاي مذكور پيگيريهاي لازم را انجام دهد.  
ماده 8 : شرايط فسخ 
8-1- در صوووورت ع دم درخواسووووت تم دي د قرارداد پس از اتم ام م دت زم ان قرارداد ظرف م دت 10 روز، توسوووط مشوووترک، قرارداد فيم ابين پ اي ان ي افت ه تلقي شووووده و سووورويس جمعآوري ميشود و راهاندازي مجدد سرويس مشمول زمان و شرايط جديد خواهدبود. 
8-2- مشترک در صورت تمايل به انصراف از دريافت 	 خدمات، مي	 بايست با ارسال درخواست كتبي از طريق رايانامه: info@pishgaman.net، يا فكس به 	شماره 22645421-021 به فسخ قرارداد اقدام نمايد و	 شركت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام فسخ مشترک، نسبت به تسويه حساب با وي اقدام نمايد. بديهي است در صورت درخواست فسخ يك طرفه از سوي مشترک قبل از پايان قرارداد هزينه پرداختي مربوط به اينقرارداد به مشترک عودت داده نخواهد شد. همچنين فسخ و يا اتمام قرارداد به هر دليل، به هيجوجه رافع مسئوليت هاي مشترک در خصوص تعهدات وي در طول مدت زمان اعتبار نبوده و بايد پاسخگوي موارد استفاده غير مجاز در طول مدت زمان قرارداد فسخشده باشد. 
8-3- چنانچه ثابت شود شركت نتوانسته است ظرف يك هفته از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به ارائه خدمات با معيارهاي مورد نظر اين قرارداد )مانند و نه محدود به تعهدات SLA( اقدام نمايد، مشترک مي تواند نسبت به اعلامفسخ قرارداد و اخذ هزينه اقدام نمايد و شركت مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ اعلام فسخ مشترک نسبت به تسويهحساب با وي اقدام نمايد. 
8-4- شركت در قبال تصميمات مراجع ذيصلاح و تغييرات در قوانين و مقررات موثر بر اين قرارداد "منجمله فسخ" مسئوليتي ندارد مگر اينكه بعدها اعمال نفوذ نارواي آن در تصويب احكام مورد نظرش به اثبات برسد. 
ماده 9( وضعيت اضطراري 
9-1 ( وضعيت اضطراري پيشبيني شده و پيشبيني نشده تنها در صورتي از شركت سلب مسئوليت ميكند كه فرا ارادي باشد. 
9-2 ( در صورت بروز وقفه غير مجاز در ارائه خدمات ،شركت ميبايست بيدرنگ، كليه اقدامات ضروري براي اعاده دسترسي به خدمات و به حداقل رساندن پيامدهاي عدم دسترسي مشتركين به خدمت را انجام دهد. 
9-3 ( در صورت بروز وضعيت اضطراري، شركت همزمان با انجام كليه اقدامات ضروري ميبايست نسبت به اطلاعرساني آني به مشتركين اقدام نمايد. 
9-4 ( عدم امكان انجام تعهدات موضوع قرارداد توسط شركت كه به موجب وقوع بلاياي طبيعي كه ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در تأسيس و نصب و بهرهبرداري از تجهيزات شبكه باشد، مشمول اين ماده نميشود وبه عنوان قصور از تعهدات شركت تلقي خواهد شد. 
                                                                        نام و نام خانوادگي مشترک : امضا                   مهر و امضاء شركت :